Sửa đổi quy định về chứng nhận xuất khẩu gạo thơm sang UK

Quy định xuất khẩu gạo thơm UK

Sửa đổi quy định về chứng nhận xuất khẩu gạo thơm sang UK

Những thay đổi và bổ sung cho Nghị định số 103/2020/NĐ-CP về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu để hướng dẫn thực hiện việc chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh Châu Âu và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland.

Nghị định số 11/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định như sau

Nghị định 11 sửa đổi, bổ sung “Phạm vi điều chỉnh” như sau: Nghị định này quy định về chứng nhận chủng loại gạo thơm thuộc Danh mục quy định tại điểm 8 tiểu mục 1 mục B Phụ lục 2-A của Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (viết tắt là Hiệp định EVFTA) được hưởng miễn thuế nhập khẩu theo hạn ngạch khi xuất khẩu sang Liên minh châu Âu trong khuôn khổ Hiệp định EVFTA và xuất khẩu sang Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (UK) trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (viết tắt là Hiệp định UKVFTA).

Hồ sơ chứng nhận chủng loại gạo thơm được sửa đổi như sau: Mẫu giấy chứng nhận lại chủng loại gạo thơm được kê khai đầy đủ thông tin từ mục 1 đến mục 9 theo mẫu quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định số 103/2020/NĐ-CP đối với gạo thơm xuất khẩu sang EU hoặc Phụ lục VIIa ban hành kèm theo Nghị định này đối với gạo thơm xuất khẩu sang UK.

Quy định về xuất khẩu gạo thơm
Quy định về xuất khẩu gạo thơm

Thời gian nhận hồ sơ được điều chỉnh: 5 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Cục trồng trọt tổ chức thẩm định và chứng nhận vào mục 10 mẫu Giấy chứng nhận chủng loại gạo thơm quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định số 103/2020/NĐ-CP đối với gạo thơm xuất khẩu sang EU hoặc Phụ lục VIa ban hành kèm theo Nghị định này đối với gạo thơm xuất khẩu sang UK; trường hợp không chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Mẫu giấy chứng nhận lại chủng loại gao thớm được kê khai đầy đủ thông tin từ mục 1 đến mục 9 theo mẫu quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo nghị định số 103/2020/NĐ-CP đối với gạo thơm xuất khẩu sang EU hoặc phụ lục VIIa ban hành kèm theo Nghị định này đối với gạo thơm xuất khẩu sang UK.

Giấy chứng nhận chủng loại gạo thơm theo quy định UKVFTA
Giấy chứng nhận chủng loại gạo thơm theo quy định UKVFTA

Bên cạnh đó, Nghị định 11 cũng sửa quy định về “trách nhiệm của Cục trồng trọt như sau: công bố trên Cổng thông tin điện tử của Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn danh sách tổ chức khảo nghiệm; tên tổ chức, cá nhân được chứng nhận chủng loại gạo thơm, giấy chứng nhận chủng loại gạo thơm đã cấp hoặc hủy bỏ; danh mục chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang EU được cập nhật sửa đổi, bổ sung theo Quyết định của Ủy ban Thương mại Hiệp định EVFTA; Danh mục gạo thơm xuất khẩu sang UK được cập nhật sửa đổi, bổ sung theo Quyết định của Ủy ban Thương mại Hiệp định UKVFTA.

Đồng thời, Nghị định 11 bổ sung Phụ lục VIa, VIIa ban hành kèm theo Nghị định này; thay thế Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 103/2020/NĐ-CP bằng Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này; bãi bỏ Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 103/2020/NĐ-CP./.

Đọc thêm: Tư vấn xuất thủ tục khẩu trầm hương

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn: indochinapost.com

Rate this post