Chênh lệch về trọng lượng giữa tờ khai hải quan và phiếu cân hàng