Thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) form S

Thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) form S

C/O là giấy chứng nhận xuất xứ nguồn gốc hàng hóa do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp để xác nhận hàng hóa do nước đó sản xuất ra và phân phối trên thị trường xuất khẩu theo quy tắc xuất xứ.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) form S
Thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) form S

Theo đó, Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) Form S cũng là một trong những thủ tục khá phổ biến. Sau đây, ACC sẽ tư vấn cho các bạn các vấn đề liên quan đến “Thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) Form S”

Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa

Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) là một loại chứng từ quan trọng trong xuất nhập khẩu, nó thể hiện nguồn gốc, xác nhận quốc gia, nơi sản phẩm được xuất khẩu hoặc nơi xuất xứ của một phần hoặc tất cả các bộ phận hay nguyên vật liệu được sử dụng vào quy trình hoàn thành sản phẩm.

Phòng thương mại và lãnh sự quán của quốc gia là nơi nhận trách nhiệm phát hành C/O. Giấy chứng nhận xuất xứ thường có hình thức và tiêu chuẩn chung, có mẫu sẵn tại lãnh sự quán. Ngoài một số trường hợp ngoại lệ, một số quốc gia có yêu cầu riêng về hình thức C/O cho nước mình.

Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O – Certificate of Origin) trở thành một chứng từ quan trọng trong bộ hồ sơ xuất nhập khẩu để đảm bảo quyền ưu đãi về thuế quan và phi thuế quan (hạn ngạch).

Tại Việt Nam C/O được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam (Bộ Công Thương và các cơ quan trực thuộc bộ này) cho hàng hóa xuất khẩu có xuất xứ Việt Nam theo đúng quy định pháp luật của Việt Nam về xuất xứ hàng hóa.

C/O form S: hàng xuất khẩu sang Lào thuộc diện hưởng ưu đãi thuế quan theo hiệp định Việt Nam – Lào. Là loại C/O ưu đãi cấp cho hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Lào.

Cơ quan có thẩm quyền do Bộ Thương mại uỷ quyền sẽ cấp Giấy chứng nhận xuất xứ cho hàng hóa Việt Nam.

Hàng hóa được cấp C/O mẫu S sẽ được hưởng các ưu đãi theo Hiệp định Hợp tác Kinh tế, Văn hóa, Khoa học Kỹ thuật giữa Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã ký tại Hà Nội ngày 07 tháng 01 năm 2005 (gọi tắt là Hiệp định Việt – Lào)

Vai trò của giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) Form S

Ưu đãi thuế quan: xác định được xuất xứ của hàng hóa khiến có thể phân biệt đâu là hàng nhập khẩu được hưởng ưu đãi để áp dụng chế độ ưu đãi theo các thỏa thuận thương mại đã được ký kết giữa các quốc gia.

Áp dụng thuế chống phá giá và trợ giá: Trong các trường hợp khi hàng hóa của một nước được phá giá tại thị trường nước khác, việc xác định được xuất xứ khiến các hành động chống phá giá và việc áp dụng thuế chống trợ giá trở nên khả thi.

Thống kê thương mại và duy trì hệ thống hạn ngạch: Việc xác định xuất xứ khiến việc biên soạn các số liệu thống kê thương mại đối với một nước hoặc đối với một khu vực dễ dàng hơn. Trên cơ sở đó các cơ quan thương mại mới có thể duy trì hệ thống hạn ngạch – Xúc tiến thương mại.

Chuẩn bị hồ sơ xin chứng nhận (C/O) Form S

Đơn đề nghị cấp C/O.

Mẫu C/O đã được khai hoàn chỉnh.

Tờ khai hải quan đã hoàn thành thủ tục hải quan (Trong trường hợp chưa có bản sao tờ khai hải quan đã hoàn thành thủ tục hải quan và vận tải đơn (hoặc chứng từ tương đương vận tải đơn), Có thể nợ các chứng từ này nhưng không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày được cấp C/O)

Commercial invoice – Hóa đơn thương mại

Vận tải đơn – Bill of lading – Air way bill hoặc bản sao chứng từ vận tải tương đương.

Bảng tính toán chi tiết hàm lượng giá trị khu vực (đối với tiêu chí hàm lượng khu vực RVC %). Hoặc bảng kê khai chi tiết mã HS của nguyên liệu đầu vào và mã HS của sản phẩm đầu ra (đối với tiêu chí chuyển đổi mã số hàng hóa hoặc tiêu chí công đoạn gia công chế biến cụ thể “CC”, “CTH”, “CTSH”). Hoặc bảng kê khai theo tiêu chí xuất xứ thuần tuý “WO”.

Hoá đơn mua nguyên phụ liệu / hàng hoá hoặc Tờ khai hải quan nhập khẩu nguyên liệu, phụ liệu dùng để sản xuất ra hàng hóa xuất khẩu (trong trường hợp có sử dụng nguyên liệu, phụ liệu nhập khẩu trong quá trình sản xuất).

Quy trình sản xuất ra hàng hóa.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) form S
Thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) form S

Thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ hang hóa (C/O) Form S

Bước 1:

Khai báo tờ khai hải quan nộp và xuất trình hồ sơ đơn hàng xuất khẩu, nhập khẩu với hải quan cửa khẩu

Xuất trình hàng hóa để Hải quan cửa khẩu kiểm tra giám sát và đối chiếu với khai báo trên tờ khai hải quan.

Tạm nhập, tái xuất, tạm xuất-tái nhập hàng hóa sang Lào.

Quá cảnh qua biên giới theo quy định.

Bước 2:

Cơ quan hải quan sẽ tiếp nhận hồ sơ do chủ hàng hoặc người khai hải quan nộp

Xuất trình và thực tế hàng hóa xuất nhập khẩu để kiểm tra

Giám sát đối chiếu sự phù hợp giữa thực tế hàng hóa với khai báo của chủ hàng trên tờ khai để?

Giải quyết các chế độ thuế, lệ phí, xử lý vi phạm (nếu có)…

Quyết định thông quan qua biên giới theo trình tự thủ tục hải quan đã được quy định đối với từng loại hình hàng hóa xuất

Thời hạn cấp giấy chứng nhận xuất xứ hang hóa (C/O) Form S

Thời hạn cấp C/O không quá ba 03 ngày làm việc kể từ thời điểm Người đề nghị cấp C/O nộp Bộ hồ sơ đầy đủ và hợp lệ;

Trong trường hợp cần thiết, Tổ chức cấp C/O cũng có thể tiến hành kiểm tra tại nơi sản xuất nếu thấy rằng việc kiểm tra trên Bộ hồ sơ là chưa đủ căn cứ để cấp C/O hoặc phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật đối với các C/O đã cấp trước đó.

Kết quả kiểm tra này phải được ghi biên bản. Biên bản phải được cán bộ kiểm tra, Người đề nghị cấp C/O và/hoặc Người xuất khẩu ký.

Trong trường hợp Người đề nghị cấp C/O và/hoặc Người xuất khẩu không ký vào biên bản, cán bộ kiểm tra sẽ ký xác nhận sau khi nêu rõ lý do. Thời hạn cấp C/O đối với trường hợp này không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày Người đề nghị cấp nộp Bộ hồ sơ đầy đủ.

Trong mọi trường hợp, thời hạn xác minh không được làm cản trở việc giao hàng hoặc thanh toán của Người xuất khẩu, trừ khi ảnh hưởng này do lỗi của Người xuất khẩu.

Rate this post